UKÁZKA: Směrnice č. 14 - Používání firemních motorových vozidel

Účetní jednotka poskytuje zaměstnanci bezplatně služební motorové vozidlo k používání výhradně pro služební účely. Využití služebního motorového vozidla k jinému účelu, než je služební účel, může být považováno ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jako zvlášť hrubé porušení pracovní kázně.

Po ukončení služební cesty bude vozidlo, u kterého není předem stanoveno místo parkování, zaparkováno v …………………………….

Účetní jednotka zajistí ve smyslu zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, pravidelné proškolování všech zaměstnanců, kterým je poskytnuto služební motorové vozidlo.

Seznam přidělených firemních motorových vozidel

RZ (SPZ) Označení vozidla Jméno zaměstnance Období Místo parkování
……………… ………………………… ………………………… ……………… …………………………
……………… ………………………… ………………………… ……………… …………………………
……………… ………………………… ………………………… ……………… …………………………
……………… ………………………… ………………………… ……………… …………………………

Evidence ujetých kilometrů

Pro účely uplatnění daňových výdajů na pohonné hmoty, pokud správce daně nestanoví jinak, vede účetní jednotka evidenci jízd tak, aby takto vynaložené výdaje (náklady) mohla prokázat.

V evidenci jízd jsou uváděny minimálně tyto údaje:

  • datum jízdy
  • cíl jízdy
  • účel jízdy
  • ujeté km
  • datum čerpání pohonné hmoty
  • množství načerpaných pohonných hmot

Dále účetní jednotka vede údaje o:

  • typu vozidla
  • registrační značce (státní poznávací značce)
  • stavu ujetých km k 1. lednu (případně k datu zahájení činnosti nebo zahájení používání vozidla)
  • stavu ujetých km k 31. prosinci kalendářního roku (případně k datu ukončení činnosti nebo ukončení používání vozidla)

Výdaje spojené s užíváním služebního motorového vozidla

Zaměstnanec předloží při vyúčtování cestovních náhrad veškeré výdajové doklady, které byl nucen vynaložit na zajištění chodu služebního motorového vozidla. Tyto jednorázové výdaje budou zaměstnanci proplaceny hotově na základě předložených daňových dokladů.

Zaměstnanec, který má k dispozici služební platební kartu, bude hradit veškeré výdaje, které byl nucen vynaložit na zajištění chodu služebního motorového vozidla, služební platební kartou.