UKÁZKA: Směrnice č. 03 - Účtový rozvrh

Účetní jednotka vytvořila tento účtový rozvrh.

Na počátku nového účetího období prověří účetní jednota stávající účtový rozvrh. V průběhu účetního období je možno účtový rozvrh doplňovat. Pokud nedochází k prvnímu dni účetního období ke změně účtového rozvrhu platného v předcházejícím účetním období, postupuje se podle tohoto rozvrhu i v následujícím účetním období.

Účty, které byly již vytvořené a na kterých bylo již účtováno, nesmí být v žádném případě zrušeny.

Syntetické člení účtů

Účetní jednotka vychází z přílohy č. 4 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., která specifikuje směrnou účtovou osnovu a uspořádání a označení účtových tříd, popřípadě účtových skupin pro účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.

Účetní jednotka stanoví uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy.

Analytické členění účtů

Účetní jednotka vychází při stanovení analytického členění účtů ze stanovených syntetických účtů a tyto syntetické účty dále analyticky rozčlení podle potřeb účetní závěrky, požadavků právních předpisů, příp. dalších potřeb účetní jednotky.

Analytické členění účtů:

 • rozvahové účty – základní členění na krátkodobé a dlouhodobé, příp. podle jednotlivých druhů majetku a závazků
 • DPH účty – členění dle § 100 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • výsledkové účty – členění zejména dle daňové uznatelnosti, příp. neuznatelnosti
 • další členění dle potřeb účetní jednotky

Účtový rozvrh

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek

01 – Dlouhodobý nehmotný majetek

 • 011100 – Zřizovací výdaje (nad 60 tis. Kč)
 • 013100 – Software (nad 60 tis. Kč)
 • 013200 – Software (5–60 tis. Kč)

02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

 • 021100 – Stavby
 • 022100 – Dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč)
 • 022200 – Dlouhodobý drobný hmotný majetek (3–40 tis. Kč)

03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

 • 031100 – Pozemky
 • 032100 – Umělecká díla a sbírky

04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

 • 041100 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
 • 042100 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

 • 051100 – Poskytnutné zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
 • 051100 – Poskytnutné zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

06 – Dlouhodobý finanční majetek

07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

 • 071100 – Oprávky ke zřizovacím výdajům
 • 073100 – Oprávky k software (nad 60 tis. Kč)
 • 073200 – Oprávky k software (5–60 tis. Kč)

08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

 • 081100 – Oprávky ke stavbám
 • 082100 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku (nad 40 tis. Kč)
 • 082200 – Oprávky k dlouhodobému drobnému hmotnému majetku (3–40 tis. Kč)

09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku

Účtová třída 1 – Zásoby

11 – Materiál

 • 111100 – Pořízení materiálu
 • 112100 – Materiál na skladě „1“
 • 112200 – Materiál na skladě „2“
 • 119100 – Materiál na cestě

12 – Zásoby vlastní výroby

 • 121100 – Nedokončená výroba

13 – Zboží

 • 131100 – Pořízení zboží
 • 132100 – Zboží na skladě „1“
 • 132200 – Zboží na skladě „2“
 • 132300 – Zboží v prodejně „1“
 • 132400 – Zboží v prodejně „2“
 • 139100 – Zboží na cestě

15 – Poskytnuté zálohy na zásoby

 • 151100 – Poskytnuté zálohy na materiál
 • 153100 – Poskytnuté zálohy na zboží

19 – Opravné položky k zásobám

 • 191100 – Opravná položka k materiálu
 • 196100 – Opravná položka ke zboží

Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

21 – Peníze

 • 211100 – Pokladna CZK
 • 211200 – Pokladna EUR
 • 211300 – Pokladna USD
 • 211400 – Pokladna GBP
 • 211500 – Pokladna PLN

22 – Účty v bankách

 • 221100 – ČS1 – 1234567890/0800
 • 221200 – ČS2 – 9876543210/0800
 • 221300 – RB1 – 1234567890/5500
 • 221400 – RB2 – 9876543210/5500

23 – Krátkodobé bankovní úvěry

24 – Krátkodobé finanční výpomoci

25 – Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek

26 – Převody mezi finančními účty

 • 261100 – Převod mezi bankou a pokladnou
 • 261200 – Převod mezi účty
 • 261300 – Nákup cizí měny

29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy

31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)

 • 311100 – Odběratelé – tuzemsko
 • 311200 – Odběratelé – EU
 • 311300 – Odběratelé – 3. země
 • 314100 – Poskytnutné zálohy krátkodobé (nedaňové)
 • 314110 – Poskytnutné zálohy krátkodobé (daňové)
 • 314200 – Poskytnutné zálohy dlouhodobé (nedaňové)
 • 314210 – Poskytnutné zálohy dlouhodobé (daňové)
 • 315100 – Ostatní pohledávky

32 – Závazky (krátkodobé)

 • 321100 – Dodavatelé – tuzemsko
 • 321200 – Dodavatelé – EU
 • 321300 – Dodavatelé – 3. země
 • 324100 – Přijaté zálohy krátkodobé (nedaňové)
 • 324110 – Přijaté zálohy krátkodobé (daňové)
 • 325100 – Ostatní závazky

33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

 • 331100 – Zaměstnanci – mzda
 • 333100 – Závazky vůči zaměstnancům
 • 335100 – Pohledávky za zaměstnanci – provozní zálohy
 • 335200 – Pohledávky za zaměstnanci – zálohy na cestovné
 • 336000 – Okresní/Pražská správa sociálního zabezpečení
 • 336111 – Všeobecná zdravotní pojištovna
 • 336201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
 • 336205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 336207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
 • 336209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
 • 336211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
 • 336213 – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
 • 336217 – Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance
 • 336228 – Zdravotní pojišťovna MÉDIA

34 – Zúčtování daní a dotací

 • 341100 – Daň z příjmů právnických osob – vyúčtování
 • 341210 – Zálohy na DPPO – 2010
 • 341211 – Zálohy na DPPO – 2011
 • 342100 – Daň z příjmů ze závislé činnosti
 • 342200 – Srážková daň – zaměstnanci
 • 342300 – Srážková daň – firma
 • 343110 – DPH – 1q (snížená sazba)
 • 343120 – DPH – 1q (základní sazba)
 • 343210 – DPH – 2q (snížená sazba)
 • 343220 – DPH – 2q (základní sazba)
 • 343310 – DPH – 3q (snížená sazba)
 • 343320 – DPH – 3q (základní sazba)
 • 343410 – DPH – 4q (snížená sazba)
 • 343420 – DPH – 4q (základní sazba)
 • 343500 – DPH – převod
 • 345100 – Silniční daň
 • 345200 – Daň z nemovitostí
 • 346100 – Dotace ze státního rozpočtu

35 – Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva

36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva

 • 364100 – Závazky ke společníkům při rozdělení zisku
 • 365100 – Ostatní závazky ke společníkům
 • 366100 – Společníci – mzda

37 – Jiné pohledávky a závazky

 • 378100 – Ostatní pohledávky
 • 378200 – Chybné platby přijaté
 • 379100 – Ostatní závazky
 • 379200 – Chybné platby uhrazené

38 – Přechodné účty aktiv a pasiv

 • 381100 – Náklady příštích období
 • 381201 – Náklady příštích období – leasing „1“
 • 381202 – Náklady příštích období – leasing „2“
 • 384100 – Výnosy příštích období – pronájmy
 • 388100 – Dohadné účty aktivní
 • 389100 – Dohadné účty pasivní

39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

 • 391100 – Opravná položka k pohledávkám – tuzemsko
 • 391200 – Opravná položka k pohledávkám – EU
 • 391300 – Opravná položka k pohledávkám – 3. země

Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

41 – Základní kapitál a kapitálové fondy

 • 411100 – Základní kapitál – „1. společník“
 • 411200 – Základní kapitál – „2. společník“

42 – Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření

 • 421100 – Zákonný rezervní fond
 • 427100 – Sociální fond
 • 428209 – Nerozdělený zisk – 2009
 • 428210 – Nerozdělený zisk – 2010
 • 429209 – Neuhrazená ztráta – 2009
 • 429210 – Neuhrazená ztráta – 2010

43 – Výsledek hospodaření

 • 431000 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

45 – Rezervy

46 – Dlouhodobé bankovní úvěry

47 – Dlouhodobé závazky

 • 475100 – Přijaté zálohy krátkodobé (nedaňové)
 • 475110 – Přijaté zálohy krátkodobé (daňové)

48 – Odložený daňový závazek a pohledávka

 • 481100 – Odložená daňová pohledávka
 • 481200 – Odložený daňový závazek

49 – Individuální podnikatel

 • 491100 – Účet individuálního podnikatele

Účtová třída 5 – Náklady

Analytické členění primárně dle daňové uznatelnosti nebo neuznatelnosti ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, následně podle potřeb účetní závěrky, požadavků právních předpisů, příp. dalších potřeb účetní jednotky.

Nedaňové účty mají číselné analytické označení: 990 – 999, např. 513999 – Náklady na reprezentaci.

50 – Spotřebované nákupy

51 – Služby

52 – Osobní náklady

53 – Daně a poplatky

54 – Jiné provozní náklady

55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti

56 – Finanční náklady

57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti

58 – Mimořádné náklady

59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů

Účtová třída 6 – Výnosy

Analytické členění primárně dle daňové uznatelnosti nebo neuznatelnosti ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, následně podle potřeb účetní závěrky, požadavků právních předpisů, příp. dalších potřeb účetní jednotky.

60 – Tržby za vlastní výkony a zboží

61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti

62 – Aktivace

64 – Jiné provozní výnosy

66 – Finanční výnosy

68 – Mimořádné výnosy

69 – Převodové účty

Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty

70 – Účty rozvažné

 • 701000 – Počáteční účet rozvážný
 • 702000 – Konečný účet rozvážný

71 – Účet zisků a ztrát

 • 710000 – Účet zisků a ztrát

75 až 79 – Podrozvahové účty

Účtové třídy 8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví